NEN 3011

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte


De NEN 3011 is een Nederlandse norm die voorschriften biedt voor veiligheidskleuren en ontwerp principes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. De laatste versie NEN 3011:2015 vervangt de vorige versie van de NEN 3011 inclusief de correctiebladen en de NEN 6088:2002.

Waar wordt de NEN 3011 toegepast?


Net als de ISO 7010 is de NEN 3011 bedoelt in alle gebieden waar veiligheid van mensen van toepassing is, uitgezonderd veiligheidstekens voor lucht- weg- en spoorverkeer en de scheepvaart. Vanwege de internationale norm ISO 7010 zijn er in de NEN 3011 alleen nog symbolen opgenomen die voor Nederland van toepassing zijn en (nog) niet in de ISO 7010 voorkomen.

NEN 3011 aanvullende Nederlands veiligheidstekens
ReferentiePictogram
Verzameling BHV middelen
Brandslang met losse straalpijp
Hydrant
Aansluitpunt droge blusleiding
Ondergrondse brandkraan
Nooddeur vrijhouden
Branddeur sluiten verplicht
Verboden toegang voor onbevoegden

(met of zonder verklarende tekst)

Bouwbesluit


In het huidige bouwbesluit wordt er over vluchtroute aanduiding in bestaande gebouwen verwezen naar de vervallen NEN 6088:2002. Voor nieuwe te bouwen werken wordt er nog verwezen naar de NEN 3011:2004