Veiligheidspictogrammen

Veiligheidspictogrammen

Alle soorten veiligheidspictogrammen in één overzicht samengebracht en uitgelegd.

Veiligheidspictogrammen

Wat is een veiligheidspictogram?

Veiligheidspictogrammen zijn symbolen, tekens of afbeeldingen die in één oogopslag een boodschap kunnen overbrengen met betrekking tot een veilige of onveilige situatie. Meestal is dit alleen een symbool, maar waar nodig kan dit verder verduidelijkt of uitgebreid worden door de toevoeging van tekst.

Een groot aantal veiligheidspictogrammen is ondergebracht in de internationale norm NEN-EN-ISO 7010 en voor Nederland zijn er een aantal extra toegevoegd aan de NEN 3011. De ISO 7010 heeft een wereldwijde erkende reeks aan veiligheidspictogrammen opgeleverd die zorgen voor conformiteit, eenheid en internationale herkenning. Op dit moment bevat de ISO 7010 ongeveer 300 pictogrammen in verschillende categorieën en deze worden nog steeds uitgebreid en aangevuld.


Soorten veiligheidspictogrammen

Niet alle veiligheidspictogrammen zijn in de ISO 7010 en NEN 3011 opgenomen, maar een groot aantal pictogrammen vallen wel in één van de categorieën die zijn onderverdeeld in deze normen:


Veiligheidspictogram van een brandblusser
Rode pictogrammen

Brandbestrijding

In geval van brand is het belangrijk dat medewerkers en bezoekers middelen voor brandbestrijding snel kunnen herkennen en inzetten. Deze blusmiddelen moeten niet alleen goed bereikbaar zijn, maar moeten volgens de arbeidsomstandighedenregeling ook zijn voorzien van adequate signalering en identificatie. Veiligheidspictogrammen voor brandbestrijding bevatten naast pictogrammen voor de bekende blusmiddelen ook aanduidingen voor brandweer, professionele hulpverlening, blussystemen en brandpreventie middelen.

Alle brandbestrijdingspictogrammen
Reddingspictogrammen
Groene pictogrammen

Redding

Groene veiligheidspictogrammen worden gebruikt voor het aangeven van EHBO materialen die nodig zijn bij een ongeval of calamiteit. Vind hiermee snel de materialen die gebruikt worden voor hulpverlening, redding en verzorging van personen, waaronder een verbandtrommel, nood- en oogdouche, AED en materialen voor professionele hulpverlening.

Alle reddingspictogrammen
Vluchtwegpictogrammen
Groene pictogrammen

Evacuatie en Vluchtwegaanduiding

In geval van een calamiteit of brand is het belangrijk dat een ontruiming vlot kan verlopen en is het gebruik van pictogrammen voor vluchtwegaanduiding een belangrijk onderdeel. Deze duiden de nooduitgang, vluchtrichting, draairichting of andere vluchtmogelijkheden aan. Speciale vluchtwegaanduiding voor mindervalide personen, zorgt er voor dat deze personen niet naar een vluchtweg worden geleid, die voor hen niet toegankelijk zijn.

Alle vluchtweg en nooduitgang pictogrammen
Gebodspictogrammen
Blauwe pictogrammen

Geboden

Met gebodspictogrammen kunnen verschillende veiligheidsmaatregelen als verplicht worden aangeduid. Dit kan het verplicht stellen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en adembescherming zijn. Daarnaast worden deze veiligheidspictogrammen gebruikt voor veiligheid in de werkomgeving, in het verkeer, op en rond het water en recreatie.

Alle gebodspictogrammen
Verbodspictogrammen
Wit met rode pictogrammen

Verboden

Verbodspictogrammen worden gebruik om aan te geven dat bepaalde situaties of handelingen verboden zijn. Dit kunnen verboden zijn omdat bepaalde wetgeving dit aangeeft of omdat deze situaties gevaarlijk zijn. De pictogrammen kunnen ondersteuning bieden aan een veiligere werk- en openbare omgeving.

Alle verbodspictogrammen
Waarschuwingspictogrammen
Gele pictogrammen

Waarschuwing

Deze gele veiligheidspictogrammen in de vorm van een driehoek worden gebruikt om te waarschuwing voor gevaarlijke handelingen of situaties. Hierbij horen onder andere het waarschuwen voor aanwezige gevaarlijke stoffen of veiligheid bij het werken met machines.

Alle waarschuwingspictogrammen

Een groot aantal veiligheidspictogrammen vallen buiten de scope van de ISO 7010 en NEN 3011, maar zijn hierdoor niet minder belangrijk. Sommige zijn onderdeel van andere wereldwijde afspraken, vallen onder EU richtlijnen of zijn (nog) niet genormaliseerd.


GHS pictogram giftige stoffen
Pictogrammen en etiketten

GHS

GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Voorheen vielen deze onder de CLP richtlijnen, maar sinds 1 Juni 2015 is het in de EU verplicht om deze pictogrammen te gebruiken. Bij het schoolvak NaSk worden deze veiligheidspictogrammen al gedoceerd aan jonge leerlingen.

Alle GHS Gevarenpictogrammen
Transportetiketten voor ADR en RID
Pictogrammen en etiketten

ADR & RID

Pictogrammen voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en per spoor (RID). Gevaarlijke stoffen over de weg moeten vervoerd worden volgens de eisen en regels van het ADR en voor vervoer over het spoor volgens de regels van het RID

Alle ADR en RID pictogrammen
Transportetiketten voor IMDG en IATA
Pictogrammen en etiketten

IMDG & IATA

Pictogrammen voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG / IMO) en door de lucht (IATA). Het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee is geregeld via het IMDG en door de lucht bepaald IATA de spelregels.

Alle IMDG en IATA pictogrammen
IMO pictogrammen voor evacuatie en brandbestrijding
Pictogrammen

IMO

Pictogrammen voor brandveiligheid en evacuatie aan boord van schepen worden gereguleerd door de International Maritime Organization (IMO). Deze pictogrammen worden altijd toegepast in een fotoluminescerende uitvoering.

Alle IMO brandbestrijding pictogrammen en evacuatie pictogrammen
Pictogrammen voor leidingmarkering
Pictogrammen

Leidingmarkering

Volgens de arbo regeling artikel 8.12 en de Europese richtlijn 92/58/EEG is het verplicht om leidingen en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen te voorzien van de juiste markeringen. Waar van toepassing moeten de leidingmarkeringen worden voorzien van de juiste GHS pictogrammen en een signaalwoord.

Alle leidingmarkering
Pictogrammen voor machines
Pictogrammen

Machinerichtlijn en ISO 11684

Stickers voor machinemarkering volgens de Machinerichtlijn (Waarschuwingen EG machine richtlijn (01-95) en de ISO 11684 (Tractoren, machines voor land- en bosbouw, aangedreven gazon- en tuingereedschap - Veiligheidsborden en gevarenpictogrammen).

Alle Pictogrammen voor machineveiligheid
Veiligheidslabels & Etiketten
Label & Etiketten

Veiligheidslabels - Waarschuwingslabels - Inspectielabels

Veiligheids-, waarschuwings- en inspectie labels zorgen tijdens werksituaties voor een betere identificatie van machines en dragen bij aan een veilige werkomgeving. De labels zijn voorzien van tekst en pictogrammen en kunnen worden gebruikt voor identificatie of als waarschuwing voor het werken met machines en apparaten.

Alle labels & tags voor het werken met machines en elektriciteit
Verpakkingsetiketten
Pictogrammen

Verpakkingsetiketten

Verpakkingsetiketten zijn voorzien van teksten en/of pictogrammen en dragen bij aan een veiliger transport van breekbare goederen of helpen bij het beschermen van de inhoud van bepaalde verpakkingen.

Alle verpakkingsetiketten

Fotoluminescerende veiligheidspictogrammen

Fotoluminescerende Veiligheidspictogrammen

Om de zichtbaarheid van veiligheidspictogrammen in het geval van een stroomuitval te verhogen zijn er een groot aantal pictogrammen in de categorie brandbestrijding, redding en vluchtwegaanduiding uitgevoerd als fotoluminescerende borden en stickers. Fotoluminescerende pictogrammen kunnen tot 35 uur nalichten, zijn gemakkelijk te installeren zonder het aansluiten van stroom en zijn onderhoudsvrij. Naast veiligheidspictogrammen die fotoluminscerend zijn uitgevoerd, kan met behulp van andere fotoluminescerende materialen (lijnmarkering, vormen, trapmarkeringen markeerspray) ondersteuning worden geboden aan het creëren van een veilige vluchtweg.


Uitvoeringen en plaatsing

De meeste pictogrammen zijn leverbaar als sticker of bord. Om de zichtbaarheid van veiligheidspictogrammen te vergroten zijn sommige van deze uitgevoerd in een haakse of panoramische (wigvormige) uitvoering. De grote van pictogrammen is afhankelijk van de waarnemingsafstand, kijkhoek en belichting. Pictogrammen moeten, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats. Voor plaatsing op muren en wanden wordt een hoogte van 1.80 meter voor de onderkant van het pictogram aangehouden.


Gerelateerde berichten
  1. Corona Preventie pictogrammen en vloermarkering Corona Preventie pictogrammen en vloermarkering Pictogrammen, vloermarkering en instructies voor corona preventie maatregelen.
  2. Hoe groot moeten pictogrammen zijn? Hoe groot moeten pictogrammen zijn? De grote van een pictogram wordt beschreven in de NEN 3011 en is afhankelijk van de waarnemingsafstand, belichtingsomstandigheden, kijkhoek en de gezichtsscherpte van de gebruiker.